1 linux-i386/gcc2.96
2 linux-i386/gcc3.2
3 linux-i386/icc
4 freebsd-i386/gcc
5 openbsd-i386/gcc
6 netbsd-ultrasparc/gcc
7 solaris/gcc
8 solaris/sun cc

W - warnings
E - errors
I - could not compile due to missing includes
L - could not compile due to missing libraries
l - locking problems
o - ok

P - possible proto problems (tcp)
D - dead/not finished
module_name    1 2 3 4 5 6 7 8
core
acc                  o
auth                  o
auth_db                o
auth_radius              I
cpl       P           o
cpl-c      D           E
dbtext                 E
domain                 o
enum                  o
exec                  o
ext                  o
extcmd                 o
group                 o
jabber                 o
maxfwd                 o
msilo                 o
mysql                 o
pa                   o
pike                  o
print                 o
radius_acc               I
registrar               o
rr                   o
sl                   o
sms                  o
textops                o
tm                   o
uri                  o
usrloc                 E
vm                   o