1 linux-i386/gcc2.95
2 linux-i386/gcc3.3
3 linux-i386/icc
4 freebsd-i386/gcc
5 openbsd-i386/gcc
6 netbsd-ultrasparc/gcc
7 solaris/gcc
8 solaris/sun cc

W - warnings
E - errors
I - could not compile due to missing includes
L - could not compile due to missing libraries
l - locking problems
o - ok

P - possible proto problems (tcp)
D - dead/not finished

checked: 
7 - 2003-05-06
8 - 2003-05-09


module_name    1 2 3 4 5 6 7 8
core         o o      o 
acc        o I I      I I
auth        o o o      o o
auth_db      o o o      o o
auth_radius    o I I      I I
cpl       P o o o      o o
cpl-c      D I I I      I I
dbtext       o o o      o o
domain       o o o      o o
enum        o o o      o o
exec        o o o      o o
ext        o o o      o o
extcmd       W o o      o o
group       o o o      o o
group_radius    W I I      I I
jabber       o o o      Wm W
mangler      o o o      W o
maxfwd       o o o      o o
msilo       o o o      o o
mysql       o o o      o o
nathelper     o o o      o o
pa         o o o      o o
pdt        o o o      o o
persmissions    o o o      o o
pike        o o o      o o
postgress     I I I      I I
print       o o o      o o
registrar     o o o      o o
rr         o o o      o o
sl         o o o      o o
sms        o o o      o o
snmp   D    I I I      I I
textops      o o o      o o
tm         o o o      o o
uri        o o o      o o
uri_radius     o I I      I I
usrloc       o o o      o W
vm         o o o      o o